Regulamin warsztatów

1. Jedynym Organizatorem warsztatów tanecznych 15 Europejskie Spotkania Taneczne zwanych dalej „15EST” jest Egurrola Dance Studio, zwane dalej „EDS”.

2. Prawo uczestniczenia w poszczególnych lekcjach 15EST mają jedynie te osoby, które wyślą w trybie określonym przez Organizatora formularz zgłoszeniowy zawierający wybrane lekcje oraz uiszczą odpowiednią opłatę zgodną z cennikiem warsztatów dostępnym na stronie warsztaty.com.pl.

3. Ilość uczestników w każdej z grup na 15EST jest ograniczona. Wysłanie samego formularza zgłoszeń oraz otrzymanie maila zwrotnego potwierdzającego wpłynięcie zgłoszenia nie gwarantuje udziału w 15EST. Organizator gwarantuje udział w danej grupie 15EST osobie, od której otrzymał formularz oraz pełną opłatę, o ile wpłynęła ona na konto Organizatora. W przypadku dużej liczby chętnych o uczestnictwie decyduje kolejność wpłynięcia opłaty na konto Organizatora. Każdy uczestnik warsztatów powinien mailowo (warsztaty@egurrola.pl) lub telefonicznie (607 364 045) upewnić się u Organizatora, czy znajduje się na liście uczestników 15EST. Informacja o zakończeniu zapisów może zostać przez Organizatora opublikowana z opóźnieniem.

4. Cennik 15EST zawiera jedynie opłatę za uczestnictwo w zajęciach. Wszelkie inne opłaty dotyczące zakwaterowania, wyżywienia, koszty podróży, ubezpieczenia itp. uczestnik ponosi dodatkowo we własnym zakresie.

5. O przysługujących cenach promocyjnych decyduje data wpłynięcia opłaty na konto Organizatora.

6. Opłat można dokonywać osobiście w szkołach EDS Ochota, EDS Śródmieście, EDS Blue City, EDS Bródno, EDS Tarchomin, EDS Konstancin-Jeziorna lub przelewem na konto wskazane na stronie 15EST. Dla szkół EDS Wawer, EDS Łódź, EDS Grodzisk Mazowiecki płatność możliwa wyłącznie przelewem. Przelewy powinny być opisane imieniem i nazwiskiem uczestnika, numerem kontaktowym, nazwą 15EST oraz symbolem wybranych lekcji.

7. Organizator ma prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i sprzedawania lekcji po cenach rabatowych. Rabaty nie łączą się ze sobą i nie obowiązują w przypadku lekcji wykupionych przed okresem obowiązywania promocji.

8. Organizator ma prawo zakończyć zapisy do wybranych grup 15EST , jeśli ilość uczestników osiągnie maksymalną dopuszczaną liczbę. W tym przypadku osoby, które opłaciły udział w nich mają prawo do przeniesienia opłaty na inne grupy w ramach 15EST lub ubiegania się o zwrot wpłaconych pieniędzy za te grupy.

9. Organizator ma prawo do odwołania całości lub części 15EST , jeśli ilość uczestników jest zbyt mała na pokrycie kosztów organizacyjnych. W tym przypadku osoby, które zgłosiły się na 15EST mają prawo do otrzymania zwrotu wpłaconych na konto Organizatora na ten cel pieniędzy.

10. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w 15EST , osobie rezygnującej przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu przez Organizatora kwoty odpowiadającej kosztom, jakie poniósł dla zorganizowania 15EST . Wysokość potrącenia będzie zależała od konkretnego przypadku. Organizator podaje informacyjnie, że ukształtowane historycznie średnie wartości potrąceń mogą stanowić większość lub całość wpłaconej kwoty.

11. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w grafiku 15EST.

12. Każdy uczestnik warsztatów powinien zgłosić się do recepcji EDS na minimum 30 minut przed swoimi pierwszymi zajęciami danego dnia warsztatów.

13. Istnieje możliwość zmiany wybranych lekcji, ale jedynie w ramach wolnych miejsc.

14. Faktury za udział w 15EST będą wystawiane na życzenie uczestnika. Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie danych do faktury mailem na adres studio@egurrola.pl.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas warsztatów 15EST.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności uczestników warsztatów jak również za szkody poczynione przez uczestnika podczas pobytu na warsztatach.

17. Zabrania się nagrywania oraz innego utrwalania zajęć tanecznych podczas warsztatów bez uzyskania od Organizatora zgody w formie pisemnej.

18. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. Administratorem danych osobowych jest Egurrola Dance Studio – Agustin Marek Egurrola z siedzibą w Warszawie (02-089), ul. Żwirki i Wigury 99a. Dobrowolnie podane dana będą przetwarzane w celu wykonania usługi określonej w niniejszym regulaminie. Każdy ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

19. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Egurrola Dance Studio w przypadku publikacji zdjęć, filmów z warsztatów i imprez okolicznościowych organizowanych przez EDS i jego patronów.