Regulamin warsztatów

1. Jedynym Organizatorem warsztatów tanecznych 16. Europejskie Spotkania Taneczne, 26.-31.08.2018 r.” zwanych dalej 16EST, jest Egurrola Dance Studio.

2. Prawo uczestniczenia w warsztatach 16EST mają jedynie te osoby, które wyślą w trybie określonym przez Organizatora formularz zgłoszeniowy oraz uiszczą odpowiednią opłatę zgodną z cennikiem warsztatów dostępnym na stronie www.warsztaty.com.pl.

3. Ilość uczestników 16EST jest ograniczona. Wysłanie samego formularza zgłoszeń oraz otrzymanie maila zwrotnego potwierdzającego wpłynięcie zgłoszenia nie gwarantuje udziału w 16EST. Organizator gwarantuje udział w danej grupie 16EST osobie, od której otrzymał formularz oraz pełną opłatę, o ile wpłynęła ona na konto Organizatora. W przypadku dużej liczby chętnych o uczestnictwie decyduje kolejność wpłynięcia opłaty na konto Organizatora. Każdy uczestnik warsztatów powinien mailowo (warsztaty@egurrola.pl) lub telefonicznie (607 364 045) upewnić się u Organizatora, czy znajduje się na liście uczestników 16EST. Informacja o zakończeniu zapisów może zostać przez Organizatora opublikowana z opóźnieniem.

4. Cennik 16EST zawiera jedynie opłatę za uczestnictwo w zajęciach. Wszelkie inne opłaty dotyczące zakwaterowania, wyżywienia, koszty podróży, ubezpieczenia itp. uczestnik ponosi dodatkowo we własnym zakresie.

5. O przysługujących cenach promocyjnych decyduje data wpłynięcia opłaty na konto Organizatora.

6. Opłat można dokonywać w dowolnej placówce Egurrola Dance Studio na terenie Warszawy lub przelewem na konto wskazane na stronie 16EST. Przelewy powinny być opisane imieniem i nazwiskiem uczestnika, numerem kontaktowym, nazwą … oraz symbolami wybranych grup.

7. Organizator ma prawo zakończyć zapisy do grup 16EST, jeśli ilość uczestników osiągnie maksymalną dopuszczaną liczbę. W tym przypadku osoby, które opłaciły udział w nich mają prawo do przeniesienia opłaty na inne grupy w ramach 16EST lub ubiegania się o zwrot wpłaconych pieniędzy za te grupy.

8. Organizator ma prawo do odwołania całości lub części 16EST, jeśli ilość uczestników jest zbyt mała na pokrycie kosztów organizacyjnych. W tym przypadku osoby, które zgłosiły się na 16EST mają prawo do otrzymania zwrotu wpłaconych na konto Organizatora na ten cel pieniędzy.

9. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w 16EST, osobie rezygnującej przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu przez Organizatora kwoty odpowiadającej kosztom, jakie poniósł dla zorganizowania 16EST. Wysokość potrącenia będzie zależała od konkretnego przypadku. Organizator podaje informacyjnie, że ukształtowane historycznie średnie wartości potrąceń mogą stanowić większość lub całość wpłaconej kwoty.

10. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w grafiku 16EST.

11. Faktury za udział w 16EST będą wystawiane na życzenie uczestnika. Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie danych do faktury mailem na adres studio@egurrola.pl.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas warsztatów 16EST.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zgubienie własności uczestników warsztatów jak również za szkody poczynione przez uczestnika podczas pobytu na warsztatach.

14. Zabrania się nagrywania oraz innego utrwalania zajęć tanecznych podczas warsztatów bez uzyskania od Organizatora zgody w formie pisemnej.

15. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. Administratorem danych osobowych jest Egurrola Dance Studio – Agustin Marek Egurrola z siedzibą w Warszawie (02-089), ul. Żwirki i Wigury 99a. Dobrowolnie podane dana będą przetwarzane w celu wykonania usługi określonej w niniejszym regulaminie. Każdy ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

16. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Egurrola Dance Studio w przypadku publikacji zdjęć, filmów z warsztatów i imprez okolicznościowych organizowanych przez EDS i jego patronów.